Print Friendly, PDF & Email

 

เมื่อวันที่  13 มี.ค. 61 สำนักงาน ปปส ภ.5 โดยนายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภ.5 และชุดอำนวยการประสานงานประชารัฐจังหวัดลำปาง ร่วมดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำปาง ดังนี้

1.เข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน และร่วมประชาคมค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการหย่อนบัตรลงตู้ (re x-ray) ณ บ้านหลุกใต้ ม.12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ดำเนินการประชาสัมพันธ์โทษพิษภัยยาเสพติด ช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติด การช่วยเหลือการบำบัดรักษา พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน

2.เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเยี่ยมชมครัวเรือนไม้แกะสลักที่นำเงินกองทุนแม่ฯไปดำเนินกิจกรรม บ้านหลุกใต้ ม.12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

3.ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ ปี 2560 ณ บ้านแม่ทะ ม.5 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง คือ นายธเนศ อินทะสืบ ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท โดยนำเงินไปเลี้ยงสุกร ซึ่งเริ่มต้นซื้อสุกรมาเลี้ยง 5 ตัว และพบว่ามีการต่อยอดโดยนำเงินที่ขายสุกรในชุดแรกไปซื้อสุกรชุดสอง เมื่อโตพอที่จะขาย จึงขายและนำเงินไปซื้อสุกรเลี้ยงเพิ่มเติมต่อไป และทำในลักษณะดังกล่าวเรื่อยมา จนปัจจุบันมีสุกรจำนวนทั้งสิ้น 24 ตัว

4.เข้าพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อคาราวะและหารือข้อราชการเกี่ยวกับยาเสพติด และเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปางเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

5.พบปะ เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดระบบสมัครใจ 108 ณ วัดบรรบพสถิต โดยมีผู้เข้าค่ายรวม 63 คน เป็นชาย 59 คน หญิง 3 คน

Comments

comments