Print Friendly, PDF & Email

IMG_0470

ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” คณะแพทย์ มช.  ประจำปี 2560

 

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายได้สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai  Golf  Resort  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึงได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

ศ.นพ.บรรณกิจโลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า การแข่งขันกอล์ฟแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ มีนักกอล์ฟร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน  66  ทีม แบ่งเป็นภาคเช้า  26  ทีม ภาคบ่าย 40  ทีม โดยผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สรุปได้ดังนี้

 

  1. ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศ : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ ทีมสมาคมนักศึกษาเก่ามช.1 ผู้ร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย

1.นายนิคม ภูสว่าง

2.นางบุษณัญ ฤกษ์เกรียงไกร

3.นายพศิษฐ์รังษี

4.นายวันชัย ประมูลจะโต

5.นายเศรษฐสรร อุฬารวิริยานนท์

 

  1. ประเภทบุคคล

          Over All Low Gross:ถ้วยเกียรติยศ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้แก่ นายพศิษฐ์รังสี

 

 

Flight A

ชนะเลิศ Low Gross: ถ้วยเกียรติยศ ดร.เจริญ สิริวัฒนภักดี

ได้แก่ นายประยุทธ์ ศรีบุญนาค

ชนะเลิศ Low Net:ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี

ได้แก่ นายสว่าง เกียรติศักดิ์ดำจร

รองชนะเลิศ อันดับ 1 Low Net : ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช

ได้แก่ นายธนเสฎฐ์ ธีรนนท์ตระกูล

            รองชนะเลิศ อันดับ 2 Low Net : ถ้วยเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้แก่ นายเศรษฐสรร อุฬาวินิยานนท์

 

Flight B

ชนะเลิศ Low Gross : ถ้วยเกียรติยศ  ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5

ได้แก่ นายสุภกิจ พรพิสุทธิ์

ชนะเลิศ Low Net :ถ้วยเกียรติยศ  อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5

ได้แก่ นายสหทัย เที่ยงศร

รองชนะเลิศ อันดับ 1 Low Net : ถ้วยเกียรติยศ  อธิบดีอัยการ ภาค5

ได้แก่ นายชัยรัตน์ วิสฤตไพศาล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 Low Net :ถ้วยเกียรติยศ  อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

ได้แก่ นายวิศรุต กกแก้ว

 

Flight C

ชนะเลิศ Low Gross :ถ้วยเกียรติยศนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

ได้แก่ นายอนันต์ เทพวัง

ชนะเลิศ Low Net :ถ้วยเกียรติยศ นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ได้แก่ อาจารย์อาคม ตันตระกูล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 Low Net : ถ้วยเกียรติยศ นพ.ธานินทร์สีวราภรณ์สกุล ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป

ได้แก่ นายแพทย์สุรชัย จิรประภากร

รองชนะเลิศ อันดับ 2 Low Net :ถ้วยเกียรติยศ ร้อยเอก นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่ รศ.ยงยุทธ ใจบุญ

 

SENIOR(อายุมากกว่า60ปี)

          ชนะเลิศ Low Gross :ถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่ Mr.Koichi Hirayama

          ชนะเลิศ Low Net :ถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5

ได้แก่ พันโทอมร ยงเยื้องพันธ์

 

LADY

            ชนะเลิศ Low Gross : ถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

ได้แก่ นางบุษณัญ ฤกษ์เกรียงไกร

ชนะเลิศ Low Net :ถ้วยเกียรติยศ ผู้บังคับการกองบิน 41

ได้แก่  รศ.เพชรรัตน์ โชติกอาภา

 

JUNIOR ( อายุไม่เกิน18 ปี )

            ชนะเลิศ Low Gross :ถ้วยเกียรติยศ  คุณวารินทร์พูนศิริวงศ์

ได้แก่ ดช.สุทธินนท์ ปัญโญ

            ชนะเลิศ Low Net :ถ้วยเกียรติยศคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ได้แก่ นายชโยดม จันทร์จารุพงศ์

 

ในปีนี้นับว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  บุคลากร องค์กรภาครัฐและเอกชน   สื่อมวลชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพราะทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเพื่อสนับสนุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ให้แก่  คณาจารย์  6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรมวิทยาการชั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ณ ต่างประเทศ อันเป็นการเพิ่มพูนวิทยฐานะและนำเอาความรู้ที่ได้รับ กลับมาพัฒนาปรับปรุงวิชาการทางการแพทย์ของประเทศและจัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้  มีโอกาสศึกษาต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟทุกท่าน  บริษัทนอร์ทเวฟ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์รถยนต์  Nissan AlmeraSportech และรถยนต์ Nissan March  สำหรับเป็นรางวัล  Hole in one  และบริษัทไทยประกันภัย  จำกัด  (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ประกันภัยรถยนต์ที่นำมาเป็นรางวัลดังกล่าว ตลอดจนบริษัท  ห้าง  ร้าน  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ   รวมถึงขอขอบคุณคุณวารินทร์และคุณผาณิต  พูนศิริวงศ์  เจ้าของสนามกอล์ฟ   The Royal Chiangmai  Golf  Resort ที่ให้ความอนุเคราะห์สนามกอล์ฟเพื่อใช้ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล   สำหรับรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ ซึ่งจะนำไปสมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”  ต่อไป

 

IMG_0847

unnamed (1)

unnamed (2)

unnamed (3)

unnamed (4)

unnamed

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: