Print Friendly, PDF & Email

3ab4c6d8-13e6-40bd-ba3f-f7c6caecda82

 

 ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” คณะแพทย์ มช.  ประจำปี 2559

         

          คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์รายได้สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ในวันอาทิตย์ที่ 13มีนาคม 2559ณ สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai  Golf  Resort  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ซึงได้รับเกียรติจากศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี

ศ.คลินิก นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การแข่งขันกอล์ฟแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ มีนักกอล์ฟร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 62 ทีม แบ่งเป็นภาคเช้า 29 ทีม ภาคบ่าย33ทีม โดยผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสรุปได้ดังนี้

 

1.ประเภททีม

          รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ ทีม โรงพยาบาลรามคำแหง ผู้ร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย

          1.นายณัชชานน วงศ์ดาว

          2.นายอภิชาต รัตรวิวงค์

          3.นายเจิดศักดิ์ มโนธรรม

          4.นายณัฐพงษ์ธนธิรวงษ์

          5.นายโกมล รักคิด

 

2.ประเภทบุคคล

       Over All Low Gross:ถ้วยเกียรติยศ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัยได้แก่นายกตัญญู วารินทร์ศิริลักษณ์

Flight A

          ชนะเลิศLow Gross: ถ้วยเกียรติยศ ดร.เจริญ   สิริวัฒนภักดี

ได้แก่ นายอภิชาต รัตรวิวงค์

          ชนะเลิศLow Net: ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี

ได้แก่ นายณัชชานน วงศ์ดาว

          รองชนะเลิศ อันดับ 1 Low Net : ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช

ได้แก่ นายอดุลย์ พุทธโกศัย

          รองชนะเลิศ อันดับ 2 Low Net : ถ้วยเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้แก่ นายธงชัย มนีนทา

Flight B

ชนะเลิศ Low Gross: ถ้วยเกียรติยศ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5

ได้แก่ นายอินทร ขันแก้วผาบ

ชนะเลิศ Low Net : ถ้วยเกียรติยศ อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5

ได้แก่ ผศ.นพ.เจษฐา  สิงห์เวชสกุล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 Low Net :ถ้วยเกียรติยศ อธิบดีอัยการ ภาค5

ได้แก่ นายขจรศักดิ์ รัตนานุกรณ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 Low Net : ถ้วยเกียรติยศ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

ได้แก่ นายสุทธิพงศ์ เรืองสวัสดิ์

Flight C

ชนะเลิศ Low Gross: ถ้วยเกียรติยศ นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค

ได้แก่ภก.มานพ ขันตรี

ชนะเลิศ Low Net : ถ้วยเกียรติยศ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

ได้แก่ นายชัยรัตน์ ชุมศรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 Low Net :ถ้วยเกียรติยศนพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร

ได้แก่ นายสุรพล รอยอินทรัตน์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 Low Net :ถ้วยเกียรติยศ นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ได้แก่นพ.สราวุฒิ เอื้อคณิต

 

Flight L

         ชนะเลิศ Low Gross : ถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

ได้แก่ นส.เพียงนภา ดงพิชาญานนท์

         ชนะเลิศ Low Net :  ถ้วยเกียรติยศ ผู้บังคับการกองบิน 41

ได้แก่ นส.ปริศนา เรืองรองรัตน์

 

 Flight S

          ชนะเลิศ Low Gross : ถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่ นายพิพัฒน์ จันทร์เอี่ยม

          ชนะเลิศ Low Net :  ถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5

ได้แก่ นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล

Flight J

          ชนะเลิศ Low Gross : ถ้วยเกียรติยศ  คุณวารินทร์พูนศิริวงศ์

ได้แก่ ด.ช.วิรัตน์ รักราษฎร์

ในปีนี้นับว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  บุคลากร องค์กรภาครัฐและเอกชน   สื่อมวลชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพราะทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเพื่อสนับสนุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”ให้แก่  คณาจารย์  6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาฝึกอบรมวิทยาการชั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ณ ต่างประเทศ อันเป็นการเพิ่มพูนวิทยฐานะและนำเอาความรู้ที่ได้รับ กลับมาพัฒนาปรับปรุงวิชาการทางการแพทย์ของประเทศและจัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นอย่างดี  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟทุกท่านบริษัทนอร์ทเวฟ  จำกัด  ที่ให้ความอนุเคราะห์รถยนต์  Nissan  Almeraและรถยนต์  Nissan  March  สำหรับเป็นรางวัล  Hole  in  one  และบริษัทไทยประกันภัย  จำกัด  (มหาชน)  ที่ให้ความอนุเคราะห์ประกันภัยรถยนต์ที่นำมาเป็นรางวัลดังกล่าว ตลอดจนบริษัท  ห้าง  ร้าน  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆรวมถึงขอขอบคุณคุณวารินทร์และคุณผาณิต  พูนศิริวงศ์  เจ้าของสนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai  Golf  Resort ที่ให้ความอนุเคราะห์สนามกอล์ฟเพื่อใช้ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล   สำหรับรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ ซึ่งจะนำไปสมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อไป

 

04cca481-0dd3-4b50-a944-306626198af5

4ceb35d9-4ab7-4c7a-bae6-bd53e61c01e4

7d395071-ec65-407d-ba67-819051362897

52e261d1-f3a0-4062-86e8-cf598b8be139

55bbbc15-7361-430e-a272-681a8e435090

73c89622-11e7-41ff-bd37-56df271f4aca

89c2393e-1b9e-4d4f-baf2-443bc939f267

155e41d4-b66e-4a20-8845-ee36c7f55683

7683a04e-f79b-4794-a021-8c79fd4b9825

147589cc-13fa-456d-ae32-40eafe13cbae

b7f597a7-6aef-4407-b4f3-1962e4e76813

c235d66d-572c-4b57-8083-a3be9188d052

ee803fb1-0a8b-4bbf-81a8-6ecd67c6a7ee

fb0afb20-e154-49c3-88d7-58d6c025b2ab

ffe4d3a5-62e6-48bc-a623-266816f448fd

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: