Print Friendly, PDF & Email

DSC_6018

ป.ป.ส. จับมือ 10 ประเทศอาเซียน ผลักดันแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมแถลงสรุปผลการประชุมจัดทำแผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

            วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/กิจกรรมความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยจะยึดตามแผนระยะ 3 ปีโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงเปลี่ยนปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทยได้เสนอแนวคิดที่จะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่อยู่นอกลุ่มแม่น้ำโขง ให้ความช่วยเหลือประเทศในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เพราะปัญหายาเสพติดจากบริเวณนี้อาจส่งผลกระทบถึงประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆได้ และที่ประชุมฯ ก็ได้มีมติให้บรรจุแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไว้ในแผนปฏิบัติการอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นคงให้อาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติดระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้จัดประชุมจัดทำแผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับการลกลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

สำนักงาน ป.ป.ส. ไดจัดการประชุมแผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำขึ้น ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 โดยเชิญหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม ซึ่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมฯ ไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อให้ได้เห็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทั้งสามประเทศว่ามีจุดเชื่อมโยงกันอย่างไร ก่อนที่จะประชุมฯ ร่วมกัน ในวันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดความร่วมมืออาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ (Concept Paper on ASEAN Cooperation to Tackle Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ มีหลักการสำคัญ 6 ประการ ดังนี้

1. การสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้รั่วไหลเข้าสู่พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

2. ความร่วมมือในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ผลิตจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ไม่ให้ลักลอบนำออกสู่อาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ

3. การเสริมสร้างความสามารถให้แก่หน่วยงานสกัดกั้นยาเสพติดของประเทศที่อยู่บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

4. การแสวงหาความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากประเทศ/นอกภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันนโยบายการพัฒนาทางเลือก (ศาสตร์พระราชา) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ต้องพึ่งพาการปลูกพืชเสพติด

5. การเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานร่วมกับกลไกอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น โครงการสกัดกั้นยาเสพติดณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน (AAITF) และโครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าเรือสากลในอาเซียน (ASITF)เป็นต้น

6. การสนับสนุนโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับการลักลอบและผลิตค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งทุกประเทศได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสามเหลี่ยมทองคำได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ลักษณะความช่วยเหลือก็คือ จะมีแผนความร่วมมือที่เน้นการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด เน้นการให้ความช่วยเหลือด้านฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและอาเซียน โดยแผนความร่วมมือประกอบด้วย

1. แผนสกัดกั้นและปราบปรามสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย

2. แผนปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดโดยผ่านเส้นทางทางบก ทางทะเล/ทางน้ำ/ทางอากาศ

3. แผนสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติด/ผู้ผลิตยาเสพติดรายสำคัญ ผู้หลบหนีหมายจับและการปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติด

4. แผนการสนับสนุนมาตรการด้านลดอุปสงค์ ด้านสาธารณสุขและด้านการพัฒนาพื้นที่

5. แผนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ

6. แผนการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีนอกภูมิภาค

นายศิรินทร์ยา  สิทธิชัย  เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การประชุมเพื่อจัดทำแผนความร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง มีความเป็นรูปธรรมตามความประสงค์ของที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการประชุมจะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศ และต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติดครั้งต่อไป เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด ตามแนวคิดที่ว่า เราจะไม่ทิ้งให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเผชิญปัญหาเพียงลำพัง อาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียวและก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน

DSC_6021

DSC_6027

DSC_6029

DSC_6030

DSC_6031

DSC_6033

DSC_6037

DSC_6038

DSC_6040

DSC_6043

DSC_6045

DSC_6050

DSC_6055

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: