Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาและครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

 

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สพม.34 ประกาศผลการคัดเลือกและกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาและครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2557 ในวันที่ 29 มกราคมนี้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

นายประจวบ  สวัสดิประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและความดีแก่เยาวชน ดังนั้นจึงได้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนดีให้ได้รับการยกย่องเชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรทางการศึกษา และให้สถานศึกษาเกิดความตื่นตัวในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานของตน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ สถานศึกษาในเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่) และครูผู้สอนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่และสถานศึกษาในเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่) โดยผลการคัดเลือก รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติยศจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท มีจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียน      วัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และโรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอฮอด รางวัลครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 5 ราย ได้แก่ นางปัจมาวดี อุดแดง โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม นายจำลอง กิจสุภา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นางพรทิพย์ มูลประการ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม นางสุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รางวัลนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ราย ได้แก่ เด็กหญิงศิริญญา ศรีดวงแปง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายอภิรักษ์  นันตรัตน์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม นายธนพัฒน์   บุญยัง  โรงเรียนแม่แตง  นางสาวกรรณิกา พรมกาศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นางสาวกตัญญุตา มหาวงศ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และ นางสาวศิณาทิพย์ ฝันแก้ว โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม

 

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลสถานศึกษา ครู และ นักเรียนที่ได้รับรางวัลตามโครงการ ในวันที่ 29 มกราคม2557 เวลา 09.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาและผู้ได้รับรางวัลต่อไป

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: