Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

 

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”  โดยช่วงปฏิบัติการเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ระดับจังหวัด และจุดตรวจ จุดสกัดในทุกพื้นที่ตำบลและหมู่บ้านด้วย

นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่าน เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นทิศทางเดียวกัน สำหรับมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ได้กำหนดไว้ 6 มาตรการ คือ มาตรการด้านการบริหารจัดการ ให้ผู้บริหารทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการวางแผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ การตรวจติดตามการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย ให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม โดยให้สนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงการจัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่ตรวจเส้นทางสายหลัก สายรอง และในสถานที่ชุมชน หรือตามหน้าสถานบันเทิง เพื่อเป็นการป้องปรามการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร.(เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย, มอเตอร์ไซต์ปลอดภัย, ใบขับขี่, รัดเข็มขัดนิรภัย และขับรถเร็ว) รวมทั้งการแซงในที่คับขัน ขับขี่รถย้อนศร     ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง และโทรศัพท์ขณะขับรถ โดยเน้นหนักในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ ความเร็ว เมาสุรา และ ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน มาตรการด้านสังคม ให้ทุกอำเภอใช้มาตรการควบคุมทางสังคมในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยมอบหมายให้ อปท.ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่จัดให้มีจุดตรวจตักเตือนประจำชุมชน หมู่บ้าน โดยให้เน้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ การดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่น และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติกิจและดำเนินชีวิตให้ก้าวข้ามปี 2556 อย่างเป็นมงคล และเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมเป็นจิตอาสาในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เส้นทาง และข้อแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และหากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ควรขอให้หยุดการซ่อมแซมชั่วคราวในช่วงเทศกาล  ติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือนให้เห็นอย่างชัดเจน ตลอดจนการซ่อมแซมสัญญาณไฟ ป้ายเตือน การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ รณรงค์ผ่านสถานศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย การใช้ความเร็ว และการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางสายหลัก สายรองและเส้นทางลัดสู่ภูมิภาคต่าง ๆ บริเวณที่เป็นจุดอันตราย ถนนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือก่อสร้าง รณรงค์ให้ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารทุกครั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถทุกชนิดบนทาง และมาตรการตามแผนบูรณาการฯ ให้ประชาชนรับทราบ มาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ ให้จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการและการประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่าย รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมหน่วยกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ การสั่งการและระบบการติดต่อสื่อสาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงมาตรการเน้นหนักว่า ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ 10 มาตรการแก่รถทุกชนิดโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถโดยสารสาธารณะ ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด และเพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ อปท.ให้เน้นบทบาทการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่อง สำหรับแนวทางการดำเนินงาน กำหนดเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2556 ส่วน ช่วงปฏิบัติการเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ระดับจังหวัดและอำเภอ การจัดตั้งจุดตรวจร่วม/ด่านตรวจร่วมบูรณาการ การตั้งจุดสกัดประจำชุมชน หมู่บ้าน และการจัดตั้งหน่วยสนับสนุน และบริการประชาชนระดับพื้นที่ การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการจัดการจราจร เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัด คือ สถิติจำนวนครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 สถิติการเกิดอุบัติเหตุใหญ่มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 และสถิติการเรียกตรวจและจำนวนยานพาหนะที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments