Print Friendly, PDF & Email

ปิดฉากการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัย 12 สถาบัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ที่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน เริ่มทําการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 10มีนาคม ถึง วันที่ 7 เมษายน 2561 โดยมีนักกีฬา นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่าง และประชาชน ให้ความสนใจเข้าชมกันเป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษา โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้รับ เกียรติให้เป็นเจ้าภาพดําเนินการจัดการแข่งขัน โดยเริ่มทําการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 10มีนาคม ถึง วันที่ 7 เมษายน 2561

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ในปีพุทธศักราช 2561 รู้ซึ่งสึกประทับใจที่ได้เห็นความพร้อมเพรียง และความเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยในจังหวัด เชียงใหม่ 12 สถาบันการศึกษา ซึ่งนับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนานักศึกษา และ พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทางด้านวิชาการและการพัฒนา นักศึกษา การดําเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ สําเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะทุกฝ่าย ทั้งอธิการบดี ผู้บริหาร ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่จัดการแข่งขัน ผู้สนับสนุน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน และประการสําคัญคือ ผู้บริหารทุก ๆ มหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความสําคัญ และให้การสนับสนุนด้านการกีฬา ด้วยตระหนักว่าการกีฬา สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเป้าหมายของการแข่งขันมิได้มุ่งหวังเพียงชัยชนะ หรือ หวังรางวัลเพียงอย่างเดียว แต่เป้าหมายของทุกฝ่าย คือ การสร้างความสามัคคี ความเป็น เครือข่าย และมิตรภาพของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป ให้ทุกคนได้จดจํา ความรัก ความสามัคคี และมิตรภาพ ตลอดจนความประทับใจ ต่าง ๆ ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 12 สถาบันนี้ไว้ ขอแสดง ความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมทุกมหาวิทยาลัยที่ได้แสดงสปิริต ในการแข่งขันอย่างดีเยี่ยมในโอกาสนี้ ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กรุณามอบรางวัลการแข่งขัน ดังนี้ กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ มอบโล่ให้ทุกสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแสดงโชว์ ในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน

 

ตามลําดับดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 3. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6. มหาวิทยาลัยพายัพ 7. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 8. มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ 9. มหาวิทยาลัยฟาอีสเทอร์น 10. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 11. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ชนิดกีฬาเปตอง ได้รับถ้วยเกียรติยศ และ เกียรติบัตร ประเภทเดี่ยวชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภทเดี่ยวหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภทคู่ชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภทคู่หญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภทคู่ผสม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนิดกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ประเภทดิวิชั่น 2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจํานวน 2,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี เชียงใหม่ ประเภทดิวิชั่น 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนิดกีฬาฟุตบอลชาย ประเภทดิวิชั่น 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 7,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนิดกีฬาฟุตบอลชาย ประเภทดิวิชั่น 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท ได้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 7,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

Comments

comments