Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการส่งเสริมการค้าชายแดน” 

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการส่งเสริมการค้าชายแดน”  เพื่อขับเคลื่อนให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

       จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการส่งเสริมการค้าชายแดน”  เพื่อขับเคลื่อนให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในระหว่างวันที่  28 – 29 กันยายนนี้ที่ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การดำเนินการเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย ซึ่งการประชุม ในครั้งนั้นมี นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดเชียงใหม่และในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในประเด็นการผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่อนปรน กิ่วผาวอกให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร แต่เนื่องจากด่านชายแดนในฝั่งประเทศเมียนมาร์ซึ่งปกครองด้วยชนกลุ่มน้อย และมีปัญหาด้านความมั่นคงในประเทศ ทำให้ไม่มีความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ใช้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นำ การค้าตาม เพื่อผลักดันการเปิดจุดผ่านแดน และเป็นการสร้างความพร้อมให้บุคลากรในพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกันทั้ง 5 อำเภอ พร้อมทั้งผลักดันเส้นทางจากอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่อไปยังอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และ ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดย  ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย ให้จัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ โดยมอบหมายให้นายอำเภอท้องที่เป็นประธาน และผู้เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน รวมทั้งให้มีการจัดตั้งคณะทำงานระดับกลุ่มอำเภอ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเวียงแหง เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง และ อำเภอแม่อาย เพื่อการบูรณาการเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยว โดยมีนายอำเภออาวุโสเป็นประธาน และผู้เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  รวมทั้งกิจการชายแดนให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การบูรณาการแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าชายแดนทั้ง 5 อำเภอ สู่แผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2556 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะทำงาน ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: