Print Friendly, PDF & Email

unnamed (1)

ประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล

 

จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล

วันที่ 17 มี.ค.60 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ  ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  บรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลแก่คณะนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทรุจริตระดับสูง รุ่นที่ 8  จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ มีเป็นเวลายาวนานมากกว่า 720 ปี รวมทั้งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทางด้าน  โบราณสถาน  ศิลปวัฒนธรรม  และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม MICE  ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร  โรงแรม  ที่พัก  รีสอร์ท  และศูนย์ประชุมนานาชาติ  ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมอนุรักษ์เมืองวัฒนธรรมประเพณี  ส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนา

             สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ใน ปี พ. ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่จำนวน 9,623,958 คน แยกเป็นชาวไทย 621,819 คน (70.00%) ชาวต่างประเทศ 2,902,139 คน (30.00%) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน

337,651 คน (3.64%)  ซึ่งชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นักท่องเที่ยวจีน  ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  และฝรั่งเศสตามลำดับ อีกทั้งยังมุ่ง ศักยภาพการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มุ่งเน้นพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว  การคมนาคม  การเกษตร  หัตถอุตสาหกรรม   การบริการสุขภาพ  และการศึกษา

            ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังมุ่งวิสัยทัศน์ศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยว  การค้า  การลงทุน  สู่สากลบนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  สังคมน่าอยู่  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  จึงเกิดแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรมล้านนา เพื่อให้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต

unnamed (2)

unnamed (3)

unnamed

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: