Print Friendly, PDF & Email

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฎเชียงใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 5 หลักสูตร  6 สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก ได้แก่ สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาโท ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย , สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  (แขนงฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น) , สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ , สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ , การตลาด และบัญชี) จำนวน 102 คน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษแนะนำมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน และข้อมูลต่างๆ ในการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: