Print Friendly, PDF & Email

บ้านหลวงแม่อาย แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเห็ดหอม สักการะหลวงพ่อเพชร

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เข้าเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรมเพื่อการท่อง

เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  บ้านหลวงแม่อาย แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเห็ดหอม เช่น ลูกชิ้น

เห็ดหอม   หมูยอเห็ดหอมกระเป๋าจากผ้า ชาเชียงดา และขนมพอง ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจาก

กล่องนมของโรงเรียนบ้านหลวง กราบสักการะหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปที่มีประวัติเล่าขานถึง

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หลังจากนั้นในช่วงเย็นเดินทางไปยังหมู่บ้านแม่สูนน้อยได้รับการ

ต้อนรับอย่างดีจากชาวบ้าน และได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าพักโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจาก

กรมการท่องเที่ยวอีกด้วย

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้าง

คุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่ง

เดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และ

เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น

ที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัต

ลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

เสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า

สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่อง

เที่ยวในหมู่บ้านต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

2.เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว

4.เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

5.เพื่อเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP

6.เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

7.เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: