Print Friendly, PDF & Email

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. ปรส. และ วปม.

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. ปรส. และ วปม. คณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 26 (วปอ.2556)

นายวิเชียร   พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. ปรส. และ วปม.คณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 26 (วปอ.2556) นำโดย พล.ท.อรรถณพ ศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศนะนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งเป้าประสงค์  ชุมชนเข้มแข็งสังคมน่าอยู่เศรษฐกิจยั่งยืนพันธกิจ  5ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ   สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคม ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี  มีการศึกษามีอาชีพและชีวิตที่มั่นคง โดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตด้านความมั่นคง  : ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข  พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืนด้านบริหารจัดการ  :  ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัย  พึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

 

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: