Print Friendly, PDF & Email

unnamed (1)

นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559

 

        นักสังคมสงเคราะห์  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559 เนื่องในวันปกรณ์ 60

        มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559  พร้อมประชุมวิชาการเนื่องในวันปกรณ์ 60  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์ผู้สร้างผลงานดีเด่นให้บุคคลทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ต่างๆให้กว้างยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้คัดเลือกผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเสียสละ และความสามารถในการพัฒนางานเชิงวิชาชีพ เป็นผู้ทัศนคติต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชรหัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง

        นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่า “กว่า 26 ปี กับการทำงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์จิตใจ และจิตวิญญาณสนับสนุนสายวิชาการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากกับการที่เราเป็นคนทำงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำให้เราได้มีโอกาสไปทำงานสังคมสงเคราะห์อย่างเต็มที่ สามารถที่จะเป็นแบบอย่างและเป็นรูปแบบงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทั่วไปได้ ซึ่งเรามีครอบครัวเป็นแรงจูงใจในการทำงาน ถูกสอนให้รู้จักเข้าใจและเห็นใจคนอื่น ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ประกอบกับได้ทำงานตรงนี้ใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์จึงทำให้เราอยากทำงานให้ดีที่สุด โดยยึดหลักการทำงานคือการครองตน ครองคน ครองงาน  ตามแนวทางของหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบในการทำงานเพื่อสังคม”

        นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร ถือเป็นแบบอย่างในด้านความรู้ การปฏิบัติงานและทักษะทางวิชาชีพในระดับที่สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจัดว่าเป็นทรัพยากรบุคคลในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ที่มีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการและระบบบุคลากรในวงการวิชาชีพมาโดยตลอด   เป็นแบบอย่างของนักสังคมสงเคราะห์ที่ดีต่อไป

unnamed (2)

unnamed

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: