Print Friendly, PDF & Email

นักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

unnamed

รายงานตัวศึกษาต่อป.ตรี รั้วดำเหลือง

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ต้อนรับนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่1) โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนใต้เข้ารายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 14 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์จำนวน 10 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 คน และ วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 คน โครงการนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเดินทางขึ้นเหนือเพื่อมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะเทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

ยะลา

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: