Print Friendly, PDF & Email

 

ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๒” บ้าน วัด โรงเรียน จุดเปลี่ยนประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิวัดเงิน อุทยานการเรียนรู้ภูมิปัญญา เมืองโยนกนาคพันธุ์ โดยพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ ประธานมูลนิธิวัดเงิน จัดงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๒” บ้าน วัด โรงเรียน จุดเปลี่ยนประเทศไทยส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของระดับอำเภอ และระดับจังหวัดอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาและทุน ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยม ปลูกจิตสำนึกที่ดีงาม และเสริมสร้าง ความภาคภูมิใจ ให้เกิดความตระหนัก ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และสืบสานมรดกภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป

ในงานนี้ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้กล่าวต้อนรับ ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กาดหมั้วคัวลำซุ้มนิทรรศการทางวัฒนธรรม การสาธิตทางวัฒนธรรมและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ประกวดและแข่งขันทางวัฒนธรรม “ประกวดรำวงย้อนยุค” การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย และการแข่งขันชกมวยไทย พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พิธีสืบชะตา “กิ๋นอ้อผญ๋า” ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 3 วันกว่า 2,000 คน

ซึ่งนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ก็ได้กล่าวในงานว่า งาน “บวร ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๒” จะเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ชุมชน ด้วยมิติศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นการน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ สู่การปฏิบัติ พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม สู่การเป็นชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสังคมดี อยู่ดี มีสุข ต่อไป

 

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: