Print Friendly, PDF & Email

DSC_5979

ตร.ภาค5 จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรี สมสง่า  ชรินทร์ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของตำรวจภูธรภาค 5 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่  รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงาน ที่สุจริตยุติธรรม โปร่งใสของข้าราชการตำรวจสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล ให้หน่วยงาน ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนเพื่อหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายการบริหารราชการของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในการสร้างจิตสำนึกจริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตอาสา

การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 อบรมให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับหัวหน้าสถานีหรือผู้แทน ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5 ระหว่างวันที่ 26 ถึง 27  ธันวาคม ๒๕๕๙ และ   รุ่นที่ 2 อบรมให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรที่ทำหน้าที่งานการเงินและพัสดุในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5  ระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 ธันวาคม 2559  การอบรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรจากอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำจังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ เขตพื้นที่  5 และผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อวิชาคุณธรรมและจริยธรรมตำรวจ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือหน่วยงานภายนอกองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

 

DSC_5981

DSC_5982

DSC_5985

DSC_5990

DSC_5995

DSC_5997

 

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: