Print Friendly, PDF & Email

ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่ออน

 

รองนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่ออน

รองนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่ออน  พร้อมมอบนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่แนะนำชาวบ้านให้ลดการเผาป่าหรือวัสดุการเกษตร   และหากจำเป็นต้องเผา ควรมีการวางแผนจัดตารางการเผาหรือโซนนิ่ง

ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตตำบลออนกลางและตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่ออน  โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  เนื่องจากที่ผ่านมา  อำเภอแม่ออนมีจุด Hot Spot ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ผ่านมา    โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่แนะนำชาวบ้านให้ลดการเผาป่าหรือวัสดุการเกษตร   และหากจำเป็นต้องเผา เช่น  การเผาเพื่อหาของป่า เห็ด  ผักหวาน  ควรมีการวางแผนจัดตารางการเผาหรือโซนนิ่ง และให้อยู่ในช่วงเวลาก่อนเข้าสู่ช่วงที่ความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณหมอกควันในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาในพื้นที่  นอกจากนี้ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บข้อมูลปริมาณของปริมาณและรายได้ของชาวบ้านที่ได้จากการเก็บของป่า  เห็ด  ผักหวาน ในเชิงเปรียบเทียบในกรณีที่มีการเผาและไม่เผาในพื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งจะได้นำมาใช้เป็นข้อมูลในการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าต่อไป.

 

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: