Print Friendly, PDF & Email

ดอยเต่ามีน้ำแล้ว เชิญท่องเที่ยวอุดหนุนสินค้า OTOP ดันเศรษฐกิจชุมชน

 

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า   จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอดอยเต่า  ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยก่อนหน้านี้ในวันที่ 23 กันยายน 2561 ได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมโอทอปที่บ้านหนองปู หมู่ที่ 3  ตำบลบงตัน และวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมโอทอปที่บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่งอำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำขึ้นเพื่อการพลิกโฉม OTOP จากการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชน ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างรายได้ให้กระจายตัวอยู่ในชุมชนทั้งหมด เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปทำงานที่อื่น แต่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์ความผาสุขในบ้านเกิด

อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกหมู่บ้านจำนวน 2 หมู่บ้าน ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้แก่ บ้านหนองปู หมู่ที่ 3  ตำบลบงตัน และ บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง ซึ่งต่างมีความโดดเด่นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและวิถีชิวิต มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งได้จัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ไปแล้วเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา และในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมท่องเที่ยวในชุมชนของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้มั่นคง ยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้ตั้งไว้

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: