Print Friendly, PDF & Email

คุรุสภา เดินหน้าวางแผนผลิตครู ตั้งแต่ปี 58

ที่ ประชุมอนุกรรมการวางแผนฯผลิตครู คุรุสภา เดินหน้าวางแผนผลิตครู เล็งเสนอหน่วยงานผู้ผลิตและผู้ใช้ครูรวบรวมข้อมูล เตรียมเสนอคุรุสภาจำกัดจำนวนรับนักศึกษาครู ปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ประธานอนุกรรมการวางแผนและประสานการผลิตครู คุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและประสานการผลิตครู มีมติสำคัญเรื่อง การผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เป็นไป

ตามนโยบายนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เรื่องการปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาครู ซึ่งได้มีการสรุปวิธีการรวบรวมข้อมูลการผลิตและความต้องการใช้ครูจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยขอให้จัดทำข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกตามปีเกิด สาขาวิชา วุฒิการศึกษาที่นำมาขอรับ สถาบันที่สำเร็จ พร้อมทั้งจำแนกตามการขอรับใบอนุญาตโดยการรับรองหลักสูตร 4 ปี 5 ปี ป.บัณฑิต เทียบโอน ทดสอบหรืออบรม และสถาบันฝ่ายผลิต โดยในส่วนของสถาบันฝ่ายผลิต ให้รายงานจำนวนผู้เรียนครู 5 ปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 5 และแผนการรับเข้าเรียน ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2557 – 2561) พร้อมกันนี้จะต้องประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอให้จัดทำข้อมูลผู้เรียนตามหลักสูตรครู 5 ปี จากทุกสถาบันฝ่ายผลิตจากข้อมูลขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี และขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำแนกตามระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. และข้อมูลเด็กต่างด้าวที่เข้าเรียนในโรงเรียนของไทย ตลอดจนให้ สกศ.ประสานขอข้อมูลอัตราการเกิดของเด็กไทย จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 – 2556

“นอกจากนี้ที่ประชุมได้สรุปให้มีการประสานขอข้อมูลความต้องการใช้ครู ในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนครูที่จะเกษียณอายุราชการจำแนกตามสาขาวิชา ปีงบประมาณ และสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และข้อมูลจำนวนความต้องการใช้ครูจำแนกตามสาขาวิชาและปีงบประมาณจากทุกหน่วย งาน โดยเมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะจัดทำกรอบความต้องการใช้ครู เสนอให้คุรุสภายกเลิกการรับรองจำนวนการผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรที่ คุรุสภารับรองไว้ และให้สถาบันฝ่ายผลิตเสนอแผนการรับผู้เรียนมาให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการ ใช้ครูที่กำหนดขึ้น เพื่อให้คุรุสภารับรองอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ส่วนปีการศึกษา 2557 ขอให้สถาบันฝ่ายผลิตพิจารณาลดจำนวนการรับในสาขาวิชาที่คาดว่าจะเกินความต้อง การลง โดยที่ประชุมจะสรุปผลการประชุมดังกล่าวเสนอคุรุสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบต่อไป” ผศ.ดร.สุรวาท กล่าว.

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.kroobannok.com

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: