Print Friendly, PDF & Email

  ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

จัดอบรมการบริหารและจัดการเรียนการสอน “ระบบ WIL และ สหกิจศึกษา”

การศึกษา 

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี  ใจรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษามีเป้าหมายที่สำคัญคือ คุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตเป็นไปตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และองค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้รับผลประโยชน์จากโครงงานหรืองานที่นักศึกษาปฏิบัติ รวมถึงการช่วยทำให้เกิดแนวทางการสรรหาและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีนโยบายที่สำคัญในการปฏิรูปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๓ ประการคือ ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต้องเป็นหลักสูตรมีมาตรฐานคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ด้านการจัดการศึกษาต้องมีระบบการควบคุม ติดตามดำเนินงานด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการจัดการศึกษาจะเน้นระบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานทำให้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับและสามารถทำงานได้ทันทีด้วยความต้องการของตลาดแรงงาน

ทั้งนี้การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน โดยรายละเอียดของหลักสูตรกำหนดให้รายวิชากลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม ที่สร้างประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

ซึ่งคณะและอาจารย์ผู้สอนนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตบัณฑิตด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ      ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน ระบบ WIL และ สหกิจศึกษา ในรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการจัดประสบการณ์ภาคสนามในระบบสหกิจศึกษา ที่เป็นจุดเน้นเชิงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดังนั้น ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการบริหารและจัดการเรียนการสอน ระบบWIL และ สหกิจศึกษา ขึ้นในวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้แก่ผู้บริหารระดับคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาและผู้สนใจ    ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพินทร์  ศิริบุญมา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมการเสวนา หัวข้อ “มาตรฐานคุณภาพสหกิจศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการและสถานศึกษา” การบรรยาย หัวข้อ “สหกิจศึกษาvs การประกันคุณภาพการศึกษาที่เพิ่มมูลค่า พัฒนาสถาบัน” และการอภิปราย หัวข้อ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณณรงค์  คองประเสริฐ ประธานหอการค้า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์ คณะอนุกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์เสฏฐวุฒิ  หนุ่มคำ คณบดีคณะบริหารรัฐกิจ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: