Print Friendly, PDF & Email

 

                 กรมทรัพยากรธรณีจัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดเชียงใหม่

 

กรมทรัพยากรธรณีจัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกิดธรณีพิบัติภัย การเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุการณ์ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม

วันนี้ (31 ก.ค.56) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นายพิทักษ์  รัตนจารุรักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยบริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุธรณีพิบัติภัย และเป็นเวทีให้อาสาสมัครเครือข่าย ฯ ของกรมทรัพยากรธรณีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระบวนการ วิธีการในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนเครือข่ายให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเหตุเตือนภัยดินถล่มให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อันจะนำมาซึ่งการสูญเสียน้อยที่สุดหากเกิดธรณีพิบัติภัย ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ตระหนักและห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ หากเกิดธรณีพิบัติภัยขึ้น โดยเฉพาะเรื่องดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 54 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย ดินถล่ม โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวม 1,156 หมู่บ้าน 96 ตำบล 21 อำเภอ ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2556 กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปิงโค้ง ตำบลเมืองงาย ตำบลเมืองคอง ตำบลเชียงดาว ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด และ ตำบลหางดง ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด และจัดฝึกอบรมให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดินถล่ม เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนดินถล่มล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และอาสาสมัครเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 523 คน ใน 4 อำเภอ 12 ตำบล 95 หมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน พร้อมป้ายอะลูมิเนียม “เครือข่ายดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี” ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ จำนวน 134 กระบอก รวมทั้งมอบไซเรนให้อาสาสมัครเครือข่าย ฯ จำนวน 97 ชุด

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย อาสาสมัครเครือข่าย ฯ ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในอำเภอเชียงดาว  แม่แตง ดอยสะเก็ด และ ฮอด จำนวน 523 คน โดยหลังพิธีเปิดสัมมนาแล้วได้มีพิธีเปิดนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นบริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: