Print Friendly, PDF & Email

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกเพื่อแม่ ทอดผ้าป่ากล้วยไม้

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 3 การทอดผ้าป่ากล้วยไม้และการปลูกกล้วยไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในธรรมชาติรอบพระองค์อยู่เสมอ โดยเฉพาะกล้วยไม้ไทย และมีหน่วยงานได้ร่วมกันสนองพระราชเสาวนีย์ เกิดเป็นโครงการอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้ไทยในหลายโครงการ อาทิโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายพันธ์กล้วยไม้ไทยหายาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการปลูกเพื่อแม่ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ดำเนินการในปี 2559 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้องค์กรสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแกนนำในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกผักในภาชนะต่างๆ เพื่อความสวยงามและเป็นอาหาร ครั้งที่ 2 ดำเนินการในปี 2560 เป็นการส่งเสริมประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแสดงอออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ดำเนินการวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อร่วมกันทำให้ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ให้เป็นอุทยานกล้วยไม้ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากล้วยไม้ ตลอดจนได้ร่วมบริจาคเงินสด ซึ่งมีผู้ใจบุญนำกล้วยไม้มาร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งกล้วยไม้พื้นบ้าน กล้วยไม้ลูกผสม และกล้วยไม้ต่างประเทศ .

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: