Print Friendly, PDF & Email

unnamed (1)

คณะแพทย์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับนานาชาติ 2016

 

​คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ Chiang Mai University International Medical Challenge 2016 (CMU-IMC 2016) เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้พัฒนาความกล้าแสดงออก ในการเสาะแสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับคลินิก (Basic to Clinical Anatomy) มีส่วนร่วมเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธภาพอันดีงามกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ  ต่างสถาบันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยกำหนดจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2559โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม  รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน  2559

​ศ.คลินิก นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เริ่มมีการเปิดเสรีทางด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานของบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ รวมถึงอาชีพแพทย์ ทำให้มีแนวโน้ม ที่จะเกิดการเพิ่มขึ้นของการติดต่อประสานงานและความร่วมมือระหว่างแพทย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ เป็นที่ตระหนักดีว่าบุคลากรชาวไทย ทั้งแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ยังมีความไม่พร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษอยู่มาก การจัดการแข่งขันทางวิชาการ จะเป็นการนำชาวต่างชาติเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นโอกาสอันดี ที่นักศึกษาแพทย์ มช. จะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีความกล้าแสดงออก   ฝึกทักษะการบริหารจัดการกับกิจกรรมที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. กับนักศึกษาแพทย์ไทยและต่างชาติอีกด้วย   โดยมีอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์  จากสถาบันโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ และต่างประเทศ เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 ประเทศ  กว่า 41 ทีม ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย  จีน ฟิลิปปินส์  เวียดนาม มาเลเซีย  กัมพูชา และไทย  รวมจำนวนทั้งสิ้น 148 คน

ทั้งนี้ การเชิญบุคลากรทั้งอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแพทย์จากอาเซียนและประเทศจีนมาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ ศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากร และศักยภาพทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความก้าวหน้าในด้านการเรียนการสอนและการให้บริการทางสาธารณสุข     ในระดับแนวหน้าหรือทัดเทียม เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล

unnamed (2)

unnamed (3)

unnamed (4)

unnamed (5)

unnamed (6)

unnamed (7)

unnamed (8)

unnamed (9)

unnamed (10)

unnamed (11)

unnamed (12)

unnamed (13)

unnamed (14)

unnamed

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: