Print Friendly, PDF & Email

 

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานสัปดาห์หนังสือ Medical Book Days ครั้งที่ 14

 

งานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือ Medical Book Days ครั้งที่ 14  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนที่สนใจทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่      รักการอ่าน เป็นแหล่งการเข้าถึงเพื่อเลือกซื้อหาหนังสือ ตำรา สื่อการศึกษาและการเรียนรู้ที่ทันสมัย ในราคาพิเศษ   ในวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.00 – 19.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 และทางเชื่อมอาคาร (Skywalk)   อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ เปิดเผยว่า การจัดงานสัปดาห์หนังสือ Medical Book Days ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเข้าถึงหนังสือ ตำรา สื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนับสนุนให้ชุมชนสวนดอกและชุมชนใกล้เคียงสนใจและรักการอ่าน ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทางการแพทย์ การสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง สร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีแก่นักศึกษาสู่ชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณาจารย์ บุคลากร ได้คัดเลือกหนังสือ ตำราใหม่ จัดซื้อเข้าห้องสมุดได้ตรงตามความต้องการ ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ จากคณะต่างๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แนะนำคัดเลือกหนังสือใหม่ ให้แก่ห้องสมุดของตนเอง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีระยะเวลาการจัด 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์และร้านจำหน่ายหนังสือ เข้าร่วมงานจำนวน 39 บูธ ได้แก่ ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 20 ร้าน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 12 รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 ร้านค้า ตลอดทั้ง 7 วัน

นอกเหนือจากการออกร้านจำหน่ายหนังสือและสินค้าต่างๆ แล้วยังได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจตลอดงาน ภายในห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 และบริเวณเวทีระเบียงชั้น 2 อาคารเรียนรวม ทางเชื่อมระหว่างอาคาร (Skywalk) ช่วงอาคารราชนครินทร์ถึงอาคารเรียนรวม

โดยใน วันจันทร์ที่  8  ตุลาคม  2561  ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. การบรรยายเรื่อง “ค้นพบโลกกว้าง กับ 2 นักเรียนทุนรัฐบาลอังกฤษ : Why Chevening Scholarships ?” วิทยากรโดย นพ.รักษชัย นาทองไชย นิติพยาธิแพทย์ประจำสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  กระทรวงยุติธรรม Chevening Scholar 2560/61 และ นางสาวธาริณี บุญญวรรณ นักเคมีรังสี ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chevening Scholar 2560/61 ณ เวที ระเบียงชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  

วันอังคารที่  9  ตุลาคม  2561 ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00  น. การบรรยาย เรื่อง “Is it possible to cure HIV? – A journey starts with the Mississippi baby” วิทยากรโดย อ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์  อาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่ ที่ทำงานด้านโรคติดเชื่อ HIV จากสมาคมโรคเอดส์สากล เนื่องในวัน International Day of Women and Girls in Science ประจำปี 2561  ณ เวที ระเบียงชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์   

วันพุธที่ 10  ตุลาคม  2561 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. การบรรยายในกิจกรรมแกรนด์ราวน์ เรื่อง “ชีวิตที่ออกแบบได้” วิทยากรโดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. การบรรยายเรื่อง “ฟินเทค (FinTech) นวัตกรรมการเงินที่วันนี้ไม่รู้จัก ไม่ได้แล้ว” วิทยากรโดย ผศ.รัชนีกร วงศ์จันทร์  หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ  วิทยากรอาสา ระดับ Platinum ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ เวที ระเบียงชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“คิดจะพัก คิดถึงบอร์ดเกม: ข้อคิดและประโยชน์จากการเล่นบอร์ดเกมในมุมมองของ นศพ.” วิทยากรโดย นศพ.พงศ์ปณต จินดาสุ่น พร้อมทีมงาน ร่วมกับ ชมรมทรัพยากรสารนิเทศเพื่อความคิดเชิงสร้างสรรค์  สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ เวที ระเบียงชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยการวิจัย  รวมทั้งร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรางวัลต่างๆมากมาย ตลอดทั้ง 7 วัน  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช. โทร.053-935202-8 http://www.med.cmu.ac.th/library/bookdays/

                                                

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: