คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 8 | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 8

เข้าชมแล้ว (2,299)
Print Friendly, PDF & Email

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดถั่งเช่า” (รุ่นที่ 8) รับจำนวน จำกัด30 คน ในวันที่ 27 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การอบรมในครั้งนี้ ใช้เทคนิคและวิธีการจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เน้นวิชาการความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญและประสบความสําเร็จจากการเพาะ เห็ดถั่งเช่าโดยใช้กรรมวิธีแบบง่ายและได้ผลดี โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ ทั้งการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดถั่งเช่าโดยใช้กรรมวิธีที่คิดค้นโดย ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวยังสามารถนําไปเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจอื่นๆ ได้อีกด้วย

การอบรมครั้งนี้ มีบรรยายเรื่อง “เห็ดถั่งเช่าคืออะไร” , “สถานการณ์เห็ดถั่งเช่าในปัจจุบัน” , “วิธีการและขั้นตอนการเพาะเห็ดถั่งเช่า” อภิปรายพร้อมปฏิบัติการการผลิตเห็ด อาหารเลี้ยงเชื้อและเชื้อเห็ด ซึ่งภายหลังการอบรม ทางมหาวิทยาลัยจะได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนอีกด้วย

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50300 โทร. (053) 885-408 โทรสาร (053) 885-408 ภายในวันที่20เมษายน2556 โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนละ5,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าวัสดุประกอบการฝึกปฏิบัติ ค่าเอกสาร และค่าอาหาร

 

เหมียว – พัชริดา เขียวขุนเนิน
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-885-397
โทรสาร 053-885-319

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. ต้อนรับ คณะกรรมการ สำนักงาน กปร.

เข้าชมแล้ว (291)
Print Friendly, PDF & Email

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. ต้อนรับ คณะกรรมการ สำนักงาน กปร.ในโอกาสประชุมติดตามผลโครงการหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย  ในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิเศษประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำโดยหม่อมหลวงจิรพันธ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมติดตามผลโครงการหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

ในการนี้ รศ.น.สพ.ศุภชัย  ศรีธิวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.สุพจน์ บุญแรง  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำเสนอผลงานด้านการขยายผลโครงการหญ้าแฝกสู่ชุมชน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาทิฐานข้อมูลสายพันธุ์หญ้าแฝก การขยายผลโครงการวิจัยหญ้าแฝกเพื่อต่อยอดในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้นำคณะคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าเยี่ยมชมแปลงเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝก และใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายในวิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก โดยหม่อมหลวงจิรพันธ์ ทวีวงศ์ พร้อมคณะ ยังได้ให้คำแนะนำการปลูกหญ้าแฝก รวมทั้งข้อมูลด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับหญ้าแฝกทั้งในภาพรวมและเชิงลึก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยก่อนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำของหญ้าแฝกสู่ชุมชนต่อไป

 

เหมียว – พัชริดา เขียวขุนเนิน
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments