Print Friendly, PDF & Email

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดประชุมผู้นำนักศึกษา

ad91246c-05ba-4596-acde-8d6ee7b90ca9

เมื่อเร็วๆ นี้ งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ในการบรรยายเพื่อแจ้งข้อมูลด้านการศึกษา การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่ผู้นำนักศึกษาจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชีและการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: