Print Friendly, PDF & Email

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานอธิการบดีเยือนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เยี่ยมชมพื้นที่จัดการศึกษาตามแนวคิด

“แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

3

   อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ บุคลากรจากกองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองอาคารสถานที่ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาทางวิชาการและทางกายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2558 – 2564 แผนพัฒนาระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2558-2559) พัฒนาความพร้อมและขีดความสามารถให้ “จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉพาะทางที่สมบูรณ์” โดยได้ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคาร ประกอบด้วย  อาคารฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา เพื่อเปิดการสอนครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) และครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) ,อาคารปฏิบัติการเรียนรวมศิลปวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคาร “โรงเรียนสาธิตอนุบาลแม่ฮ่องสอน” อาคารชั้นเดียว ภายใต้วงเงิน 250 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่จัดการศึกษาภายในบริเวณวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

1 2 4

 

ประมวลภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.870327073080991.1073742703.204239763023062&type=3

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments