Print Friendly, PDF & Email

ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ โดย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ที่ทำการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียง ถนนพระปกเกล้า โดยทั้ง 2 องค์กร เห็นชอบที่จะจับมือกันเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ และความร่วมมือด้านต่างๆ โดยนำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มศักยภาพทางวิชาการ และสร้างสีสันดึงดูดเยาวชนชาวเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์กลางเวียงเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “การลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้เกิดโครงการวิจัยในด้านต่างๆ อาทิเช่น การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์และการวิจัยเฉพาะทาง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการความรู้ เพื่อให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมและแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ยังได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ รวมถึงความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทั้งสองฝ่าย”

ด้าน ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการลงนามแบบทวิภาคีในครั้งนี้ว่า “ เราได้ทดลองโครงการนำร่อง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดย ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกับ Temasak Polytechnic จากสิงคโปร์ จัดทำแอพพลิเคชั่น “CM Museum” เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ในหอศิลปวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบสื่อกลางในการเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่น หลากหลายรูปแบบในอนาคต ซึ่งนอกจากโครงการแอพลิเคชั่น CM Museum แล้ว ยังมีโครงการที่ได้ร่วมกับ Google ประเทศไทย จัดทำ Google Street View 360 องศา ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ และการจัดกิจกรรม CHIANG MAI BIKE + WALK RALLY 2014 โดยนำความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบเกมที่ผสานการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยาน และเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและเยาวชนรวมถึงประชาชนที่สนใจได้มากยิ่งขึ้น”

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี โดยมีจุดหมายหลักคือการนำจังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments