Print Friendly, PDF & Email

 

ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการผลิตครู ให้สอดคล้องกับความต้องการ

มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและประสานการผลิตครู คุรุสภา ณ ห้องศรีสุนทรโวหาร
หอประชุมคุรุสภา กทม.

มีมติสำคัญเรื่อง การผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2 การปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาครู ดังนี้

1. ให้มีการจัดหาข้อมูลการผลิตและความต้องการใช้ครู

1.1 ขอให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดทำข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกตามปีเกิด สาขาวิชา วุฒิการศึกษาที่นำมาขอรับ สถาบันที่สำเร็จ พร้อมทั้งจำแนกตามการขอรับใบอนุญาตโดยการรับรองหลักสูตร 4 ปี 5 ปี ป.บัณฑิต เทียบโอน ทดสอบหรืออบรม และสถาบันฝ่ายผลิต

1.2 แจ้งให้สถาบันฝ่ายผลิต รายงานจำนวนผู้เรียนครู 5 ปี ตั้งแต่่ชั้นปีที่ 1 – 5 และแผนการรับเข้าเรียน ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2557 – 2561)

1.3 ขอให้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดทำข้อมูลผู้เรียนตามหลักสูตรครู 5 ปี จากทุกสถาบันฝ่ายผลิตจากข้อมูลขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี

1.4 ขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ จัดเสนอข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำแนกตามระดับชั้นตั้งอต่ อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. และข้อมูลเด็กต่างด้าวที่เข้าเรียนใน ร.ร. ของไทย

1.5 ขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ขอข้อมูลอัตราการเกิดของเด็กไทย จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 – 2556

1.6 ขอให้ประสานขอข้อมูลความต้องการใช้ครู ในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย

1.6.1 จำนวนครูที่จะเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู จำแนกตามสาขาวิชาและปีงบประมาณ สังกัด จาก สำนักงานเลขาธิการ ก.ค.ศ.

1.6.2 จำนวนความต้องการใช้ครูจำแนกตามสาขาวิชาและปีงบประมาณ จากทุกหน่วยงาน เช่น สพฐ. สอศ. สช. อปท. กศน. เป็นต้น

2. เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว จะจัดทำกรอบความต้องการใช้ครู เสนอให้คุรุสภายกเลิกการรับรองจำนวนการผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรที่ คุรุสภารับรองไว้ และให้สถาบันฝ่ายผลิตเสนอแผนการรับผู้เรียนมาให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการ ใช้ครูที่กำหนดขึ้น เพื่อให้คุรุสภารับรองอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ส่วนปีการศึกษา 2557 ขอให้สถาบันฝ่ายผลิตพิจารณาลดจำนวนการรับในสาขาวิชาที่คาดว่าจะเกินความต้อง การลง

3. ให้มีการจัดประชุมสัมมนาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูและหน่วย งานผู้ใช้ครูทั้งหมดเข้าร่วมการสัมมนา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นเจ้าภาพ

4. ในการประชุมครั้งต่อไป จะจัดขึ้นประมาณกลางเดือนกันยายน 2556 เพื่อพิจารณากรอบความต้องการใช้ครู และพิจารณาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการผลิตครู ซึ่งประกอบด้วย ระบบการคัดเลือกเพื่อจูงใจคนดีคนเก่งเข้ามาเรียนครู ระบบการเรียนการสอน ระบบการประเมินผล ระบบการพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นครู ระบบการฝึกและปฏิบัติการสอน ระบบการบริหารจัดการ ระบบการประกันคุณภาพ และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันฝ่ายผลิต ทั้งนี้จะได้นำเสนอให้คุรุสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา เห็นชอบตามลำดับต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.kroobannok.com

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ


 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: