Print Friendly, PDF & Email

scoop213

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS

ขนส่งฯดิ้น พัฒนาแอพพลิเคชั่น อัพเกรดแท็กซี่..สู้ Uber Grab

 

        ทานผู้อ่านครับปัญหาคาใจของสังคมไทยเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องแท้กซี่กับรถส่วนบุคคลที่กำลังจะก่อตัวเป็นความแตกแยกรอยใหม่ของคนในสังคมไทย กำลังจะได้รับการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนแล้วนะครับ วันนี้ ผมมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

มีข่าวเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2560 ว่า นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาเปิดเผยว่า กรณีที่มีการเรียกร้องให้ภาครัฐสนับสนุนรถโดยสารทางเลือกใหม่ เช่น Uber, Grab car โดยระบุว่าเป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกในการเดินทางมากกว่าการให้บริการรถโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น กรมการขนส่งทางบกได้มีการชี้แจงไปยังผู้ประกอบการโดยตรงและผ่านทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดว่า แอพพลิเคชั่นในการเรียกใช้บริการแท็กซี่นั้น สามารถกระทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ประเด็นที่ผิดกฎหมายคือ

                  1..การนำแอพพลิเคชั่นไปใช้เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) เพื่อใช้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ผู้เรียกไม่ผิด แต่ผู้ขับรถส่วนบุคคลมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้     

                    2..รถส่วนบุคคลมีความผิดตรงไม่ใช้มาตร(มิเตอร์แท้กซี่)คิดค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด

                    3..ผู้ขับรถส่วนบุคคลผิด ที่ ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก   หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประชาชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

           นายสนิท กล่าวต่ออีกว่า เพราะฉนั้นกรมการขนส่งทางบกซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับ ดูแล การให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนสูงสุด จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ทั้งการชี้แจงทำความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้บริการรถโดยสารที่ถูกกฎหมายแก่ประชาชน กวดขันจับกุมผู้ให้บริการผิดกฎหมายทั้งรถนอกระบบและรถแท็กซี่ในระบบที่กระทำความผิดทุกกรณี เช่น เข้มงวดและลงโทษขั้นสูงสุดกับพนักงานขับรถที่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หรือไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือทำเพื่อปกป้องประโยชน์ของกลุ่มใด โดยดำเนินการควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ในระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้ประชาชนหันกลับมาใช้บริการมากขึ้น      ในส่วนของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่ยังไม่ถูกกฎหมาย เช่น Uber และ Grab Car กรมการขนส่งทางบกพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยภายใต้กรอบของกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกและประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันมีรถแท็กซี่ในระบบเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นเป็นสื่อกลางในการบริการ เช่น Grab Taxi, All Thai Taxi ซึ่งกรมการขนส่งทางบกพร้อมให้การสนับสนุนในทุกมิติ

             อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในทางคู่ขนาน กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนายกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ ความปลอดภัย โดยดำเนินโครงการ TAXI OK / TAXI VIP     โครงการ TAXIOK เป็นการยกระดับการให้บริการแท็กซี่ในปัจจุบัน โดยการติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, กล้อง CCTV, มีปุ่มฉุกเฉิน (ส่งข้อมูล Online มาที่ศูนย์ GPS ทันที), มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว รวมถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

            และโครงการ TAXI VIP หรือรถแท็กซี่ชนิดพิเศษ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการของประชาชน โดยใช้รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่มีความสะดวกมากขึ้น เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการ TAXI OK

            แท้กซี่ 2 รูปแบบนี้ ผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคล มีความพร้อมทางธุรกิจ มีแผนการประกอบการแบบมืออาชีพ ซึ่งร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนส่งกระทรวงคมนาคมลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ถึงเวลานั้นก็จะดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นมาตรการในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น

              สรุปความตามนี้ คือ ใครที่เป็นสมาชิกขับรถให้ อูเบอร์ หรือ แกรปคาร์ ก็ยังมีความผิดเหมือนเดิม เว้นแต่ ทางบริษัทแม่ทั้ง 2 จะมาคุยหาทางออกที่ดีร่วมกันกับกรมการขนส่งทางบก แต่ กรมการขนส่งทางบกกำลังจะพัฒนาคุณภาพของแท้กซี่เมืองไทย ให้ทันสมัย เพื่อสู้กับรถเลี่ยงกฎหมาย ส่วนในอนาคตจะเป็นรูปแบบใด ก็ยังคาดหมายไม่ได้ แต่ก็ยังเป็นวิธีการที่ดี ที่พอจะแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ได้ทางหนึ่ง เราจึงควรติดตามเรื่องนี้ต่อไป เช่นกัน หากทีมข่าวเรามีความคืบหน้า เราก็จะเก็บมารายงานต่อไป ครับผม.

ขอขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก

อรุณ ช้างขวัญยืน เรียบเรียง/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: