Print Friendly, PDF & Email

การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ที่จังหวัดเชียงใหม่

10626560_1481565988764119_1408854594071966976_n

 

การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัดเพื่อร่วมเฟ้นหา ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย พร้อมเดินหน้าทำความเข้าใจ คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 4 ภูมิภาค

ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า กรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานกลุ่มในการประชุมสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดในโซนภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า กรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเกิดขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด สำนักงานครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขึ้น โดยมีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นหน่วยงานหลักในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล และมีสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นระดับนานาชาติ มี 10 ประเทศในอาเซียน และติมอร์ เลสเตร่วมคัดเลือกยอดครูของแต่ละประเทศคู่ขนานไปกับประเทศไทย โดยในส่วนของประเทศไทยต้องการให้รางวัลนี้สร้างความมีส่วนร่วมของคนทั้งประเทศ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อผ่านประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของแต่ละบุคคล โดยจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดในการคัดเลือกรายชื่อครูที่มีคุณสมบัติสูงตามเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองในระดับประเทศตามอัตราส่วนขนาดประชากรแต่ละจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเหรียญรางวัล ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐฯ

รางวัลนี้มีความแตกต่างจากรางวัลอื่นๆ ตรงที่มุ่งเฟ้นหา ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครู และคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย ซึ่งจะมิได้มุ่งวัดครูเพียงผลงานเชิงเอกสาร หรือเลือกที่ครูเป็นคนดีหรือสอนดีเท่านั้น ทั้งนี้คุณสมบัติหลักของครูที่ถูกเสนอชื่อจะมีอายุการทำงานประมาณ 20 ปีขึ้นไป เป็นผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นครูนอกสถานศึกษา ยังทำการสอนหรือบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษาในปัจจุบัน และไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นงานหลัก

นายนคร  ตังคะพิภพ กรรมการวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึง การเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสำหรับประเทศไทยว่า ทำได้ 3 ช่องทางในระดับจังหวัด คือ 1)ศิษย์เก่าอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีเป็นผู้เสนอ 2)สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และ 3)สมาคมมูลนิธิองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เสนอได้องค์กรละ 1 ท่าน โดยครูผู้มีคุณสมบัติสูงตามเกณฑ์จะได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ไปยังคณะกรรมการส่วนกลาง นอกจากนี้ยังมีช่องทางให้องค์กรระดับชาติที่เคยจัดมอบรางวัลอย่างเป็นระบบ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถเสนอชื่อครูไปยังคณะกรรมการส่วนกลาง องค์กรละ 1 ท่านได้โดยตรง ซึ่งครูผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดจะได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” ส่วนครูที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการส่วนกลางจะได้รับรางวัล “ยิ่งคุณ” และครูที่ผ่านการคัดกรองเชิงลึกจะได้รับรางวัล “คุณากร” ก่อนที่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะพิจารณาตัดสินครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพียงท่านเดียว เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งจะถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูไทยที่ดีของเรา และครูดีของชาติต่างๆในอาเซียนผ่านกิจกรรมในลักษณะร่วมกัน

ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในอีก 3 ภูมิภาคได้แก่ ภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช (9 ก.ย.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเดอะ กลาเซีย จ.ขอนแก่น (11 ก.ย.) และภาคกลาง ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (17 ก.ย.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-619-1811 www.PMCA.or.th และเฟสบุ๊ครางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสื่อสารองค์กร สสค. ใบตอง-กนกวรรณ 084-124-4426

CNX NEWS รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: