Print Friendly, PDF & Email

กศน.เชียงใหม่จับมือกับราชภัฏเพื่อสร้างครูมืออาชีพ

 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการพัฒนาบุคคลากรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แก่บุคคลากร ครู กศน. ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ( ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่) เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทุกประเภทให้มีสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตรงตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู กศน. ตำบล จึงกำหนดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูขึ้น ระหว่างสำนักงาน กศน.และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นจังหวัดแรก เพื่อเป็นการนำร่องในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงค์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.45 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการทำข้อตกลงในความร่วมมือดังกล่าว เป็นการพัฒนาครู กศน. ตลอดจนพัฒนาในการประสานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและประชาชนที่รับบริการ

 

…………………………………………………………………………………

 

ขอบคุณข่าว จาก พิมพ์ภัสสร สมราช นักศึกษาฝึกงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: