Print Friendly, PDF & Email

unnamed (1)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนาสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวอย่างยั่งยืน

          กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) โดยจังหวัดลำปาง กำหนดจัดการประชุมสัมมนา “การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว             แบบพำนักระยะยาว” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอโมร่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยว ให้มีความยั่งยืนสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดและของประเทศโดยส่วนรวม

          การสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เพื่อสนับสนุน             การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลก และของประเทศไทย การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้พำนักแบบมีความสุข มีความปลอดภัย อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวโดยรวม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป

          โดยวิทยากรจะประกอบไปผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นายสุเทพ อารมณ์รักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย / นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ / นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ / นางดวงสมร  ไชยรัตน์ นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ / นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ / นายธนา แก้วนิล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง / นายคณิต โชติขุนทด รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยว ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว จากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จำนวนรวม 200 คน

          กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ             ในระดับประเทศ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมทั้งมีความพร้อมในด้านสถานที่พัก ที่มีความหลากหลาย ตลอดจนมีสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน  มีระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน จึงมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกประเภท รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทพำนักระยะยาว ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความปรารถนาที่จะมาใช้ชีวิตหลังเกษียณในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมไปถึงผู้ที่มาพักอาศัยเพื่อการทำงานที่มีระยะเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ที่มาพำนักอยู่นานแล้ว ตลอดจนชาวญี่ปุ่น ชาวเกาหลี และชาวจีน ที่มีผู้พำนักระยะยาว  ในจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวผู้พำนักระยะยาว ผู้ประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว บุคคลทั่วไป ในฐานะเจ้าบ้าน ซึ่งการสัมมนาฯ ในแต่ละครั้ง ได้กำหนดเนื้อหาที่สอดคล้องตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวแก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เกิดความอย่างยั่งยืนสืบไป

          ซึ่งก่อนหน้านี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยจังหวัดลำปาง ได้จัดสัมมนาภายใต้โครงการเดียวกันไป 2 ครั้งแล้ว ได้แก่ ครั้งที่ 1 การประชุมสัมมนา “ผู้พำนักระยะยาวชาวต่างประเทศและชาวไทย” สำหรับ Long – stayers เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร ได้กรุณามาร่วมปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาฯ และครั้งที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว จัดเมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐาน ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว

unnamed (2)

unnamed (3)

unnamed (4)

unnamed (5)

unnamed

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: