Print Friendly, PDF & Email

กระทรวงพาณิชย์จัดงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงพาณิชย์ กระตุ้นความพร้อม เปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค กำหนดจัดงาน ความรู้และนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “รู้ก่อน พร้อมก่อน ชนะก่อน” และจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาพิเศษที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 -19 พฤษภาคม 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดจัดงาน “อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน” ในส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 22 มิถุนายน 2557 โดยกำหนดจัดในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 -19 พฤษภาคม 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อม และมีศักยภาพหลายด้าน ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่เห็นได้ชัดคือ เรื่องฝีมือแรงงาน คุณภาพสินค้าไทยไม่แพ้ใครในอาเซียน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ด้านบริการ การท่องเที่ยว รวมถึงความพร้อมทางการแพทย์ อีกทั้ง ทำเลที่ตั้งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่น่าส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ธุรกิจการค้าการลงทุน ระบบโลจิสติกส์ ฯลฯ กระทรวงพาณิชย์พร้อมอย่างยิ่งที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเปิดเวทีให้ผู้ส่งออก และนักลงทุนได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า เจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมถึงการจัดอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการ ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจ ในอาเซียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากแขนงต่าง ๆ มาให้คำแนะนำ

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการค้าของไทย อาทิ มาตรฐาน สุขอนามัยของสินค้าเกษตร มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงระบบเตือนภัยทางการค้าและการใช้มาตรการทางการค้าให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานทางการค้าเพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และสินค้าที่อาจจะทะลักเข้ามาจากต่างประเทศได้โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลความรู้และสร้างความเข้าใจผ่านการจัดนิทรรศการ เพื่อให้บุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าใจในประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สาระความรู้และข้อมูลที่มีการสังเคราะห์ให้เข้าใจง่าย โดยมีพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งสมาคมและส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในงานยังมีการจัดสัมมนาต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ด้านเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน รวมถึงสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่เป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการค้าการลงทุน ตลอดจนข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหัวใจสำคัญหลักในงาน คือ การเตรียมความพร้อมของไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พาณิชย์จังหวัด กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานอนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียนเป็นงานใหญ่ระดับชาติที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ สร้างความเข้าใจผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้บุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน นิสิตนักศึกษา สถาบันวิชาการต่างๆ ในนิทรรศการจะมีสาระความรู้และข้อมูลที่มีการสังเคราะห์ให้เข้าใจง่าย นอกจากนั้นยังได้นำเสนอความแข็งแกร่งของ 12 Clusters ที่สำคัญของอุตสาหกรรมสินค้าและบริการ โดยจับมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งสมาคมอื่นๆ เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: