Print Friendly, PDF & Email

19904862_1500211053361698_1164606202_n

กกต.เชียงใหม่ เร่งให้ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยแก่นักศึกษาวิชาทหาร

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้ตาม

หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่ค่ายพิชิตปรีชากร อำเภอ

เชียงดาว

นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร หรือที่เราเรียกว่า รด.     ที่เป็นกำลังพลอีกส่วนหนึ่งของมณฑลทหารบกที่ 33 ที่มีระเบียบ มีวินัย และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในอนาคต และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้จัดส่งทีมวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้ พันตำรวจโท ปกรณ์กฤษณ์  ใหญ่โต หัวหน้างานการมีส่วนร่วมและคณะ ไปดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกประจำปีการศึกษา 2560 ในผลัดที่ 1 จำนวน 260 คน      ณ ค่ายพิชิตปรีชากร กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 อำเภอเชียงดาว ทั้งนี้ ได้มีการจัดอบรมตามหลักสูตร จำนวน 3 ผลัด ส่วนผลัดที่ 2 และผลัดที่ 3 จะจัดอบรมในวันที่ 10 และ 24 สิงหาคม 2560 ตามลำดับ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของความเป็นพลเมือง ให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ให้รู้จักปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่น  ไม่ยอมจำนนกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ กกต.ที่ว่า “เลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ”

20427708_1500211046695032_184462498_n

20428221_1500211050028365_210924619_n

20464781_1500211036695033_603851095_o

20496291_1500211043361699_462543959_n

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: