Print Friendly, PDF & Email

17197885_1357037214345750_1270683802_n

กกต.เชียงใหม่ เดินหน้ากิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ากิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ระหว่างวันที่ 2 – 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย อาทิเช่น นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ผอ.กศน.อำเภอ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทุกแห่ง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา           ประชาธิปไตยอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียงทั้ง 25 อำเภอ เพื่อเป็นหมู่บ้านตัวแทนของแต่ละอำเภอ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 25 หมู่บ้าน ดังนี้

บ้านหัวทุ่ง หมู่ 14 เชียงดาว เชียงดาว  
บ้านท่ามะโก๋ หมู่ 8 ขุนคง หางดง
บ้านดอนชัย หมู่ 4 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่
บ้านแม่เตี๊ยะใต้ หมู่ 14 สบเตี๊ยะ จอมทอง
บ้านป่าสักน้อย หมู่ 3 แม่ปูคา สันกำแพง
บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ทาเหนือ แม่ออน
บ้านหม้อ หมู่ 12 ป่าไผ่ สันทราย
บ้านแม่ยุย หมู่ 7 บ้านตาล ฮอด
บ้านทุ่งท้อ   หมู่ 2 สองแคว ดอยหล่อ
บ้านแสนคันทา หมู่ 2 ทุ่งรวงทอง แม่วาง
บ้านป่าจี้ หมู่ 2 ทุ่งหลวง พร้าว
บ้านยางเปียงใต้ หมู่ 16 ยางเปียง อมก๋อย
บ้านดงมะนะ หมู่ 6 ท่าเดื่อ ดอยเต่า
บ้านดง หมู่ 5 แม่ทะลบ ไชยปราการ
บ้านงาแมง หมู่ 3 แม่สาบ สะเมิง
บ้านแจ่มน้อย หมู่ 5 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา
บ้านสันป่าไหน่ หมู่ 9 แม่ข่า ฝาง
บ้านป่าสักน้อย หมู่ 9 เชิงดอย ดอยสะเก็ด
บ้านแม่แพม หมู่ 8 เมืองแหง เวียงแหง
บ้านหลวง หมู่ 1 บ้านหลวง แม่อาย
บ้านหนองปลามัน หมู่ 2 ห้วยทราย แม่ริม
บ้านเป้า หมู่ 4 บ้านเป้า แม่แตง
บ้านในแคว หมู่ 5 ท่ากว้าง สารภี
บ้านสันหนอง หมู่ 3 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง

ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จะได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนในการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง  ในหมู่บ้านตนเองเพื่อที่จะให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ พร้อมที่จะนำไปสู่เป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการทำกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหมู่บ้านต้นแบบดังกล่าว ในการดำเนินกิจกรรม โดยกิจกรรมแรกจะเป็นการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้มีความรู้เรื่อง      การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้ผู้นำสามารถไปขยายผลต่อและช่วยกันกระตุ้นให้ชาวบ้าน ได้ตระหนักถึงพิษภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง และเป็นพลเมืองดี ที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างถูกต้อง และอย่างยั่งยืนต่อไป

17410405_1514169688635319_401360970_n

17410421_1514169691968652_358632589_n

17440283_1514169711968650_557215194_n

17440478_1514169715301983_373186172_n

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: