Print Friendly, PDF & Email

17618941_1377795625603242_1985355634_n

กกต.เชียงใหม่ ร่วมเสวนา “พลังพลเมืองดี ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย”

 

            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้เข้าร่วมเวทีเสวนา(ระดับภาค) “พลังพลเมืองดี ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย”

             นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก       สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้เข้าร่วมเวทีเสวนา ในประเด็น “การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเลือกตั้ง      ตามระบอบประชาธิปไตย”  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมเวทีเสวนา ประกอบด้วย นายศุภกร  ศรีศักดา ผอ.กศน.จ.เชียงใหม่ นางคนึงนิตย์ อายุมั่น ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ที่เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน( อปมช.) สื่อมวลชน ในพื้นที่  8 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 140 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง   ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความเป็นพลเมือง ให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย พร้อมกันนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างความเป็นพลเมือง และได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ไปแสดงให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองใช้ สำหรับรองรับการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

17619759_1377795638936574_515120352_n

17619795_1377795628936575_225838920_n

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: